Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН WWW.AURUM-COINS.COM
 
Разпоредби:
 
Уважаеми, клиенти, моля да прочете и да се запознаете с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на интернет страницата www.aurum-coins.com преди да направите своите поръчки.
 
Настоящите общи условия са предназначени да регулират отношенията между Финтех ООД, със  седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх“ №66, вх. В, ет. 1, ап. 3,
Удостоверение №2574 за регистрация от Министерсво на Финансите, на основание чл.13, ал.1 от Валутния закон, наричан по-долу „Доставчик“ и клиентите наричани по-долу „Клиенти“ или „Потребители“ на електронния магазин  www.aurum-coins.com, наричан по-долу „Сайт/а“ или „Електронен магазин“.
Общите условия представляват договор между „Доставчика“ и „Потребителите“ с което получавате право да ползвате услугите на сайта при спазване на условията изложени по-долу.
В случай че не сте съгласни с общите условия, моля не използвайте услугите предлагани от електронния магазин www.aurum-coins.com.
Финтех ООД си запазва правото да изменя по своя преценка настоящите общи условия, като променените Общи условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за потребителя от момента на публикуването им на сайта на адрес www.aurum-coins.com.
Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само между „Потребителя“ и „Доставчика“ само след направена покупка или поръчка през „Сайта“. Потребителят получава право да използва сайта единствено за лични и нетърговски цели.
 
Регистрация:
 
Като клиенти на „Електронния магазин“ могат да се регистрират местни дееспособни лица  след попълване на формата за регистрация на сайта. Потребителят посочва потребителско име и определена лично от него парола (които ще въвежда всеки път, като средство за достъп и идентификация), както и необходими за целта лични данни. След регистрация Потребителят има възможност да използва всички услуги и да прави поръчки за закупуване на Изделията, предлагани в електронния магазин. Определената от Потребителя парола може да бъде променяна по всяко време от него с негово знание и известно само на него. Потребителят е длъжен да пази в тайна своите персонални идентификационни характеристики на средствата за достъп и идентификация в електронния магазин и да положи всички необходими мерки срещу узнаването им от трети лица, включително като не ги съхранява по начин, който дава възможност за узнаването им от трети лица. В случай че със свое действие или бездействие Потребителят допусне узнаването им от трети лица, се счита, че е действал умишлено или при груба небрежност, като Електронният магазин не носи отговорност за неправомерните действия на трети лица чрез не оторизиран достъп до Електронния магазин, които са довели до вреда на Потребителят.
С регистрацията си Потребителят се съгласява да предоставя вярна, точна и пълна информация, и в случай на промяна в първоначално предоставена информация, незабавно да я актуализира.
След регистрацията си Потребителя е отговорен за всички поръчки и покупки, направени през профила му.
 
Услуги извършвани от www.aurum-coins.com
 
Електронният магазин предоставя възможност на Потребителя да извършва бързо, лесно и удобно онлайн поръчки и покупки на изделия, публикувани на интернет страницата на сайта. Електронният магазин предлага автентични, висококачествени изделия от благородни и други метали, с инвестиционна, колекционерска и подаръчна стойност. Поръчаните изделия ще бъдат доставени с куриер до посочен от Потребителя адрес. Доставката е съобразена с графика на куриерската фирма извършваща доставката.
 
Поръчка и сключване на договор
 
На своята интернет страница www.aurum-coins.com, Електронният магазин предоставя предварителна информация за вземане на информирано решение от Потребителят преди да пристъпи към поръчка и сключване на договор. Поръчки могат да се подават денонощно през интернет страницата на Електронния магазин. В случай на допълнителни въпроси или необходимост от уточнение на детайли по поръчката Потребителят може да се свърже с посочените в Контакти телефонни номера и имейл-адреси. В случай на допълнителни въпроси или необходимост от уточнение на детайли по поръчката, Доставчикът може да се свърже на посочените в Профила на Потребителя, телефонни номера и имейл-адреси. За извършено плащане от страна на Потребителят, Доставчикът издава и предоставя на Потребителя фактура, в която се описват наименованието на изделието/ята, единична цена на всяко едно от тях, количество, обща стойност на поръчката, ДДС (ако на поръчаните продукти се начислява такова). Фактурата заедно с Общите условия и потвърждението за приетата поръчка, изпратено от www.aurum-coins.com  по имейл, конституират сключения между Доставчика и Потребителя договор.
 
Поверителност
 
Финтех ООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни, притежава удостоверение с номер 165252. Електронният магазин гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставени от Потребителите при попълване на формата за регистрация. Разкриването е възможно само и единствено в случаите, когато информацията е изискана от длъжностни лица или органи, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.
Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Финтех ООД на посочения адрес или  имейл-адрес, посочен в Контакти на интернет страницата www.aurum-coins.com.
 
Ограничаване на отговорността и отговорности
 
WWW.AURUM-COINS.COM се стреми и прави всичко възможно информацията публикувана на сайта да е максимално актуална и точна, като това не изключва възможността за инцидентно възникнали обективни несъответствия и пропуски. Електронният магазин не носи отговорност за последиците или евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайта. Информацията, публикувана на сайта се базира и е получена директно от доставчиците на продуктите, предлагани в електронния магазин. Електронният магазин не носи отговорност за невярна информация, получена директно от доставчиците или посочена от производител.
Електронният магазин не носи отговорност  за не оторизиран достъп и разкриване на информация пред трети лица или технически пропуски при преноса на данни и информация. Електронният магазин не носи отговорност за не оторизиран достъп до информацията чрез профила на Потребителя.
Електронния магазин не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи поради неточности в данни, грешки или забавяне при предаване на информация поради форсмажор ни обстоятелства, технически, комуникационни или други причини, извън контрола на магазина, както и за непрекъсваемост на достъпа до страницата на Електронния магазин.
Страницата на Електронния магазин не може да бъде използвана за цели, които противоречат на закона. Потребителят отговаря за вредите, които е причинил, пряко или косвено на Доставчика, свързани с неспазване на законови изисквания, неправилното, противозаконно или противоречащо на настоящите Общи условия ползване на Електронния магазин.
За неуредените в настоящите Общи условия, въпроси, се прилагат приложимите нормативни актове от действащото българско законодателство. Всички спорове, възникнали между страните във връзка с изпълнението или тълкуването на Договора и настоящите Общи условия, се решават по взаимно съгласие на страните, а ако такова не бъде постигнато, всяка от страните може да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.
Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия е или стане невалидна, това не засяга приложимостта на останалите разпоредби от Общите условия.
 
Отказ от Договор и Рекламации
 
Потребителят  има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок до 7 работни дни, считано от датата на сключването му (потвърждението за приетата поръчка). За целта, той следва да върне Изделието в оригиналната му опаковка без да е отваряна на посоченият от Доставчика адрес, както и да заяви недвусмислено в писмен вид отказа си от Договора. Всички разходи по връщането на изделието/та са за сметка на Потребителя. Потребителят има право да изпрати уведомлението си за отказ на имейл-адрес,  посочен в Контакти на сайта. Уведомлението се счита за получено от Електронният магазин след изпращане на потвърждение от негова страна на посочения в Профила на Потребителя имейл-адрес. Отказът на Потребителят от Договора влиза в сила и Договорът се прекратява при условие, че Потребителят е направил уведомлението и е върнал Изделието на адреса на Доставчика във вида в който го е получил.
 
Начини на плащане
  • В брой до 5000 лева. в офиса на Финтех ООД;
  • Чрез пост терминал в офиса на Финтех ООД;
  • Наложен платеж, заплаща се на куриера при доставянето на изделието/та;
  • По банков път, след уточняване на конкретната цена с екипа на www.aurum-coins.com ;
  • На база на Проформа фактура, която се изпраща по имейл и служи за основание за извършване на банков превод в полза на Финтех ООД. В Проформа фактурата се посочва сметката, по която следва да се извърши плащането, заедно с всички необходими банкови детайли. При потвърждение от страна на Финтех ООД за получената сума се издава Оригинална фактура, която клиента получава заедно с изделието/та;
  • Чрез Виртуално пост устройство в системата на магазина при потвърждаване на поръчката от страна на Потребителя. Разплащанията се извършват с кредитни и дебитни карти от вида Борика, Maestro BG, Maestro International, Visa, Visa Electron, Master Card. Финтех ООД осигурява пълна конфиденциалност и не съхранява картови данни на Потребителя. Плащанията чрез виртуален пост терминал са с максимална степен на сигурност, гарантирана от UniCredit Bulbank.
  • Заплащането се извършва с валидна кредитна или дебитна карта, чрез попълване на картовите данни на потребителя в Системата за разплащания на Електронният магазин и приемането на Общите условия.
 
Доставка и срокове на доставка
 
Поръчки направени от Потребителят и обработени от Доставчика до 15 часа, се предават на куриер същият ден, поръчки направени след 15 часа се обработват и предоставят на куриер на следващият ден. Стоката се доставя до Потребителят от куриерска фирма, спрямо графика и за съответното населено място. Стоката се предава на Потребителя или на трето лице, изрично посочено от Потребителя и  упълномощено от него, което приема и потвърждава получаването на пратката от името на Потребителя. При получаването на пратката Потребителя или лицето посочено от него подписват придружаващите я документи. В случаите когато Потребителят не бъде намерен в срока за доставка, или не бъде осигурен достъп или условия за предаване на пратката, или поради грешно посочен адрес за доставка, www.aurum-coins.com се освобождава от задължението да достави заявената за доставка стока. Сайтът не носи отговорност за сроковете на доставката при форсмажорни обстоятелства, възникнали по време на доставката или по вина на куриера извършващ доставката. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичането на обявения срок на доставка като поеме всички разходи по новата доставка. В този случай започва да тече нов срок за доставка.
При получаване на пратката, Потребителят е длъжен да провери съдържанието и за съответствие със заявената от него стока. При констатирани нарушения на външния вид на опаковката, Потребителят се обръща незабавно към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката. При получаване на стоката Потребителят получава  касов бон или фактура, които придружават пратката, както и сертификат за изделието/ята, ако производителят е предвидил такъв. Цената на доставката е 5 (пет) лева с вкючен ДДС. Ако поръчката, направена от Потребителя, е на стойност по-голяма от 499 лева, стойността на доставката е за сметка на www.aurum-cons.com.
 
Заключителни разпоредби. Промяна на Общите условия.
Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от www.aurum-coins.com, като същите  влизат в сила, веднага след публикуването им на интернет страницата.
Всички текстове, анализи и информация, публикувани на интернет страницата www.aurum-coins.com са собственост на Финтех ООД и са предмет на авторски права.